SOLVAYOVY LOMY

(Svatý Jan pod Skalou, Solvayovy lomy - duben  2005)

 

www.vova.cz