SLOVENSKO

(Závadka nad Hronom, srpen 2003)

 

www.vova.cz