SLOVENSKO

(Králova hola - srpen 2003)

 

www.vova.cz