SLOVENSKO

(SLOVENSKO, Čierny Balog - srpen 2003)

 

www.vova.cz